ด้วยความปรารถนาดีจาก
เทศบาลตำบลคำก้าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์