เทศบาลตำบลคำก้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
คำก้าว
อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำก้าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box กองการศึกษา
นายประยูร ไชยสีหา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวลำปาง วรรณจักร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสัญติยา ภูงามนิล
ครู คศ.2
นางสาวอุมาพร ผิวคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าที่ ร้อยตรีหญิง พัชรีญา พละแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิราวรรณ ภูล้นแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางจิราภรณ์ ธรรมเกตุ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวนัชชา ภูต้องใจ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวปาลิตา ละม่อม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพัชราภรณ์ คำสีลา
ผู้ดูแลเด็ก
นางอนงค์ นิตยาชิตร
แม่บ้าน
นางสาวปัญจา ภูสดไสย
แม่บ้าน
นายตรีเพชร บุญสอน
ภารโรง